Boğaziçi Üniversitesi ve Borsa İstanbul İşbirliğiyle "Finans Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi" Kuruluyor

Borsa İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi” projesi kapsamında finans alanında yazılım, sistem ve ürün geliştirecek şirketlere ev sahipliği yapacak olan bir teknopark kurulması amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılan başvuru sonuçlandı. Bakanlar Kurulu kararı ile Borsa İstanbul yerleşkesi içinde yer alacak olan finans odaklı tematik yapısı ile Türkiye’de bir ilk olacak proje, teknoloji geliştirmenin üniversite ve borsa işbirliğiyle etkin bir şekilde sağlanabileceğini ortaya koyan yapısıyla da uluslararası alanda yeni bir model oluşturacak.

Türkiye finans sektörünün daha rekabetçi bir yapı kazanması ve küresel piyasalardaki pazar payını artırması için Borsa İstanbul ile Boğaziçi Üniversitesi işbirliğine giderek, finans odaklı teknoloji geliştirme bölgesi projesini hayata geçiriyor.

Bölgenin kurulumu için gerekli başvuruların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılmasının ardından 18 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/6681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Finans Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin koordinatları ve sınırları belirlendi. Finans odaklı tematik yapısı ile Türkiye’de bir ilk olacak proje, teknoloji geliştirmenin üniversite ve borsa işbirliğiyle etkin bir şekilde sağlanabileceğini ortaya koyan yapısıyla da uluslararası alanda yeni bir model oluşturacak.

Dr. M. İbrahim Turhan: “Teknopark Projesi, inovatif teknolojik altyapı sunarak şirketlerin sektörlerindeki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor”

Finans Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi
’ne ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. M. İbrahim Turhan, Türkiye’deki araştırma-geliştirme faaliyetlerinin artmasını ve tüm finans sektörünün akademik bilgi birikiminden daha etkin bir şekilde faydalanmasını, sektörün gelişiminin önkoşullarından biri olarak gördüklerini dile getirdi.

Bu kapsamda Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliğine giderek son dönemde “Finans Teknoparkı” ve “Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi” olarak iki proje başlattıklarını belirten İbrahim Turhan, şunları söyledi:

“Her iki projenin dayanak noktasını İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi oluşturuyor. İki proje bütün olarak düşünüldüğünde bütüncül yapının teorik/akademik tarafını Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin oluşturacağı, uygulama tarafının ise Finans Teknoparkı bünyesinde yer alacağını söyleyebiliriz. Yenilikçi bakış açısına sahip bu iki projeden Teknopark Projesi, inovatif teknolojik altyapı sunarak şirketlerin sektörlerindeki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Boğaziçi Üniversitesi ve Borsa İstanbul’un sahip olduğu birikimler bir araya getirilerek bir Teknopark oluşturulması, Türkiye’nin teknoloji üretim seviyesini ve finans alanında uluslararası rekabet gücünü artırmasında büyük rol oynayacağı düşünülüyor. Bu bağlamda Boğaziçi Üniversitesi ve Borsa İstanbul, dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri olmayı hedefleyen İstanbul'da finans alanında yazılım, sistem ve ürün geliştirecek şirketlere ev sahipliği yapacak bir teknopark kurmanın yararlı olacağı konusunda görüş birliğine vararak Finans Teknoparkı adı altında bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurma süreci başlamıştır.  Finans konularına odaklanacak bu tematik teknoparkta hem finansal kurum ve kuruluşların, hem de yazılım, bilişim ve teknoloji kuruluşlarının yer alması beklenmektedir. Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren şirketler, buradaki faaliyetlerine ilişkin olarak çok kapsamlı gelir ve kurumlar vergisi muafiyetlerine sahip olacak, Boğaziçi Üniversitesi’nin yanı sıra farklı akademik kurum ve kuruluşlar ile enstitü ve eğitim merkezleri ile Ar-Ge faaliyetlerinde işbirliği imkânı bulacaklar.”

“Her iki proje kampüsleri niceliksel finans, finansal yenilik ve finans teknolojileri alanında akademik ve profesyonel bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor”

“Finans Teknoparkı ile tamamlayıcı yönü olduğu söylenebilecek ikinci proje ise yine iki kurumun ortaklaşa girişimiyle Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurulan Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi’dir” diyen İbrahim Turhan, şunları kaydetti:

“Bu merkez ile sektörün ihtiyacı olan kuramsal ve ampirik niceliksel finans, finansal yenilik ve finans teknolojileri alanlarındaki araştırmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Üretilen akademik çalışmalar ışığında, ülkemiz finans sektörünün ve ekonomisinin gelişimine olumlu katkıda bulunmak üzere, kanun yapıcı ve düzenleyici kurumlara politika tavsiyelerinde bulunmak temel amaçtır. Her iki proje ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi ve Borsa İstanbul kampüslerini ülkemizin ihtiyacı olan niceliksel finans, finansal yenilik ve finans teknolojileri alanında akademik ve profesyonel bir cazibe merkezi haline getirmek hedeflenmektedir.”

Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu: “Borsa İstanbul ile olan işbirliğimiz doğrultusunda finans piyasalarımızın ve kurumlarımızın küresel piyasalarda rekabetçi ve öncü konumunu güçlendirmeyi hedefliyoruz”

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu da, kurulacak olan Finans Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne ilişkin olarak şunları söyledi:

“Boğaziçi Üniversitesi, farklı akademik birimlerde çok sayıda öğretim üyesi ve öğrencisi, uzmanlaşmış araştırma merkezleri, odaklı yüksek lisans programları ile finans alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerini başarı ile yürüten müstesna bir kurumdur. Özellikle finansal matematik, matematik, bilişim teknolojileri ve yazılım mühendisliği başta olmak üzere mühendislik alanlarındaki bilgi ve deneyimimizi, Borsa İstanbul ile yaptığımız bu işbirliği çerçevesinde pekiştirerek, finans piyasalarımızın ve kurumlarımızın küresel piyasalarda rekabetçi ve öncü konumunu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Amacımız yeni finansal mimaride önemli bir rol üstlenecek olan İstanbul'da finans sektöründe faaliyet gösteren üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürmeleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi yapmaları; yenilikçi ve yetkin insan kaynağı için gereken tüm destek altyapısı oluşturmalarını hedefliyoruz. Böylelikle; Üniversite ve araştırma merkezlerindeki akademik bilgi ve araştırma potansiyelinin teknolojik ürünlere dönüştürülmesi, ticarileştirilmesi ve teknoloji transferi için uygun ortamın sağlanması, teknoloji odaklı firma ve işletmelerin oluşturulması ve büyüyüp gelişebilmeleri,   hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki yetişkin beyin gücümüze finansal teknolojiyi en verimli şekilde üretmeleri mümkün olacaktır.”

2015 Yılında Faaliyete Geçmesi Hedefleniyor

Borsa İstanbul yerleşkesi içinde toplam 10 bin metrekare büyüklüğündeki bir arazi üzerine inşa edilmesi ve 15 bin metrekare kapalı alana sahip olması planlanan proje inşaatının, 2015 yılı sonuna kadar bitirilip faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Proje, kuruluş yapısı ile olduğu kadar İstanbul Finans Merkezi stratejisinin genel vizyonu çerçevesinde inovasyona verdiği önemle de ön plana çıkıyor.