Sürdürülebilir kalkınma için toplumsal dönüşüm stratejilerine SDSN Türkiye'den destek

UN SDSN (Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı) 2018 Yılı Liderlik Konseyi Toplantıları New York’ta düzenlendi. Boğaziçi Üniversitesi’nin himayesinde 2014 yılında oluşturulan UN SDSN Türkiye de bu toplantılar çerçevesinde, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine dönük toplumsal dönüşüm stratejilerinin ele alındığı çalışmalara katıldı.

Dünyanın dokuz ülkesi ve sekiz bölgesinden 250 üyeyi kapsayan UN SDSN, ulusal, yerel ve küresel ölçeklerde sürdürülebilir kalkınma problemlerine, bilim dünyası, sivil toplum ve özel sektörün bilimsel ve teknik uzmanlığı ile çözüm bulma amacıyla kuruldu. Farklı ülkelerden, üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, düşünce kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve iş dünyasının bir araya gelerek oluşturduğu bir çözüm geliştirme ağı olan UN SDSN’in temel amacı,“Paydaşları harekete geçirerek; sürdürülebilir kalkınmaya yönelik problem çözümlerini işbirliği içerisinde geliştirmek’’.

UN SDSN’in 22-29 Eylül 2018’de Birleşmiş Milletler Haftası kapsamında düzenlenen 13. Liderlik Konseyi Toplantıları’na Boğaziçi Üniversitesi’nin himayesinde 2014 yılında oluşturulan UN SDSN Türkiye Direktörü Bahar Özay katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi’nin himayesinde 2014 yılında oluşturulan UN SDSN Türkiye’nin temel amacı sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çözümlerin üretilmesine katkı sunmak. UN SDSN Türkiye, önemli bölümü Boğaziçi Üniversitesi çatısı altında gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler ve projeler ile üniversiteleri, iş dünyasını, sivil toplumu ve kamuyu bir araya getirerek, son dört yıldır Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

UN SDSN Türkiye, sürdürülebilirlik açısından 17 başlıkta Türkiye’nin bulunduğu noktayı geliştirmek ve pozisyonunu raporlamak, sürdürülebilir kalkınma konularında çalışan paydaşları gündemden haberdar etmek, yerel, ulusal, bölgesel ve küresel çalışma zeminlerine yönlendirmek ve paydaş işbirliği ile sürdürülebilir kalkınma konusunda yürütülen ulusal, bölgesel ve küresel kamu politikalarına katkı sunuyor.

UN SDSN Türkiye Direktörü Bahar Özay, 22-29 Eylül 2018 Birleşmiş Milletler New York toplantıları kapsamında, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik toplumsal dönüşüm stratejilerinin ele alındığı “Altı Dönüşüm” başlığı altında, Eğitim, Cinsiyet Eşitliği ve Eşitsizliklerin Giderilmesi, Sağlık, Refah ve Nüfus İstatistikleri Çalışmaları, Temiz Enerji ve Endüstri, Sürdürülebilir Gıda, Arazi, Su ve Okyanuslar, Akıllı Şehirler ve Taşımacılık, Dijital Teknoloji ve Yönetişim başlıklı oturumlara katıldı. Söz konusu başlıklar çerçevesinde 2030 ve 2050 yılı vizyonları tartışıldı.

Bu çerçevede, dönüşümün eğitim ile olacağına inançtan yola çıkılarak toplumun bilinçlendirilmesine yönelik eğitim çalışmalarına hız kazandırılması kararlaştırıldı. İklim değişikliğine bağlı sorunlara acil çözümler geliştirilmesi, sanayi ve konutlarda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji üretim imkânlarının artırılması, enerji verimi yüksek teknolojilerin transferi, enerji verimliliği yüksek tüketici ürünlerinin tasarımı, ulaşım sektöründe alınacak önlemler, akıllı şehir çözümleri, sanayide ve tarımda kaynak verimliliği, geri dönüşüm, döngüsel ekonomi, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin korunması hakkında bilinçlendirme ve eğitim, eşitlikler (fırsat eşitliği, cinsiyet eşitliği, kapsayıcı büyüme) ve sorumlu iş yapma yaklaşımları konularında UN SDSN’e üye ülkelerdeki örnek çalışmalar, yeni projeler ve öngörüler paylaşıldı.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere stratejik uygulamalar, çevrimiçi kitlesel eğitim programları, küresel enerji işbirlikleri, hedeflerin küresel ölçekte gerçekleştirilmesine imkân verecek mali fon imkânları ve veri işbirliklerinin üzerinde durulduğu toplantılarda, Bahar Özay, UN SDSN Türkiye’nin “Plastiğin Etkin Geri Dönüşümü” konusunda yürütmekte olduğu çalışmalara yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Özay, UN SDSN ve Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Gıda ve Beslenme Forumu’nda gıdaların ve beslenme alışkanlıklarının dünyada yarattığı etkilerin tartışıldığı toplantılarda Türkiye’yi temsil etti.

Türkiye Ağı (SDSN I Turkey) Hakkında

UN SDSN’in küresel hedeflerine uyumlu olarak Haziran 2014’te kurulan Türkiye Ağı’nın amacı, sürdürülebilir kalkınma kavramı çerçevesinde sürdürülebilir enerji yönetimi, doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir yönetimi, bireylerin ve toplumların sağlık ve eğitim hizmetlerine eşit ve sürdürülebilir erişimi gibi öncelikli ve gelişime açık alanları, kamuoyunun ve tüm karar alıcıların gündeminde tutmak üzere veri temelli, güvenilir bilgi, araştırma, politika ve yerle çözüm önerileri geliştirmektedir. Onursal Başkanlığını Boğaziçi Üniversitesi eski rektörlerinden Prof. Dr. Üstün Ergüder’in yürütmekte olduğu Türkiye Ağı, sürdürülebilir şehirler, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir eğitim, kitlesel çevrimiçi açık dersler (MOOCs), iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği, karbondan uzaklaşma yöntemleri, gençlik ve yeşil kampüsler tematik başlıklarında faaliyetlerine devam etmektedir.