Tiyatroyla okula devamlılığı sağlamak mümkün

Akademik başarı sanat yoluyla artırılabilir mi? Lise çağındaki çocukların okula devamlılığının yanı sıra sosyal becerilerinin yükseltilmesinde sanat nasıl bir rol oynayabilir? AB destekli ‘’Tiyatro Projesi’’ bu sorular çerçevesinde tasarlanmış özgün bir eğitim programıyla öğrencilerin okul başarısında sanatın rolünü irdeliyor ve mevcut eğitim sistemine yeni bir yaklaşım kazandırıyor. Projenin Türkiye’deki uygulaması Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından yürütülüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin üniversitede verilen lisans ve lisansüstü eğitim programları dışında toplum hizmetine sunduğu eğitim programlarından biri olan ‘’Tiyatro Projesi’’, eğitimde devamlılık motivasyonu düşük olan lise öğrencilerinin okula geri kazandırılmasını amaçlıyor.

Avrupa Birliği Leonarda da Vinci Yenilik Transferi projesi olarak 2013 yılında uygulanmaya başlanan projenin Türkiye’deki yürütücülüğünü BÜYEM üstlenirken; programın uygulama safhalarına Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi destek veriyor. Ekim 2013- Ekim 2015 dönemini kapsayacak projede Türkiye’nin yanı sıra, İtalya, Polonya, İtalya, Almanya ve  Kuzey İrlanda proje ortakları olarak yer alıyor.

Leonardo da Vinci Yenilik Transferi projesi olarak uygulanmakta olan Tiyatro Projesi’nde öğrencilerin iletişim becerilerini ve ifade yetilerini artırmak amacıyla ‘’Cosquillas’’ (Gıdıklama) Metodu kullanılıyor. Çember, Resimler, Ayna, Bakış ve Selamlama adlı beş farklı aşamada, drama ve oyun yöntemleri kullanılarak katılımcıların motivasyonunu yükseltmeyi ve aynı zamanda hem birey hem -takım olarak dayanışmalarını sağlamayı amaçlayan projede müfredat dışı ve alternative öğrenme yollarına başvuruluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da desteklenen Tiyatro Projesi’nin pilot uygulamasında özel bir okulda 15-18 yaş grubundan öğrencilerle çalışan BÜYEM Uluslararası Projeler Sorumlusu Burcu Ertürk Kılıç; Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Fatma Nevra Seggie ve yine bu fakültede yarı zamanlı drama ve oyun dersleri vermekte olan Dr. Bülent Sezgin’den Tiyatro Projesi’ne dair bilgi aldık.

Avrupa’da çoğunlukla meslek liselerinde okuyan ve nispeten düşük gelir seviyesindeki bölgelerinde yaşayan öğrencilerde okuldan uzaklaşma oranlarının 1990’lardan bu yana temel bir sorun olduğuna dikkat çeken Burcu Ertürk Kılıç, son 20 yıldır Avrupa eğitim sisteminde bu konuya önem verildiğini belirtiyor.  

OECD ülkeleri arasında ortaokul terki en yüksek ülke Türkiye

Türkiye eğitim sisteminde de okul terki ve devamsızlıklarının önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken ve proje kapsamında bu konularla ilgili araştırmalar yürüten Dr. Seggie ise, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan ortaöğretim izleme ve değerlendirme raporundaki verilere göre, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı itibarıyla ortaöğretimde okul terkinin % 2,5 ve 2012-2013 birinci dönemi on gün ve üzeri devamsızlık oranının % 32,7 olduğunu belirtiyor. Yine MEB raporundaki göstergeler ışığında, genel olarak, erkeklerin okul terk ve devamsızlık oranlarının kızlara göre daha yüksek olduğunun altını çizen Dr. Seggie, tüm OECD ülkeleri arasında, Türkiye’nin en yüksek ortaokuldan mezun olamama oranına sahip olduğunu da belirtiyor.

Dr. Seggie, ayrıca, ortaöğretimde okul terk ve devamsızlık sorununun temel sebepleri arasında akademik başarısızlıklar, eğitimsiz anneler, ilgisiz veya okuldan beklentisi az olan ebeveynler, evde Türkçeden farklı bir dil konuşulması, çalışan çocuklar, yoksulluk, evle ilgili sorunlar, öğretmenlerle yaşanan sorunlar, okula aidiyet duygusu zayıf olması ve okul kaynaklarının eksik olmasını sayıyor.

Türkiye koşullarına uygun bir model uygulandı

Tiyatro Projesi’ni uygularken Türkiye’deki öğrencilerin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına  uygun bir model denediklerini belirten Kılıç ise, seçilen okulda öğrencilerle ön testler yapıldığını; bu öğrencilerin, yapılan araştırmaların bulguları ile parallel olarak, aile, sosyal hayat gibi alanlarda sorunlar başta olmak üzere çeşitli problemler yüzünden okula gelmek istemediklerini gözlemlediklerini belirtiyor.

Seçilen öğrencilerle sekiz hafta boyunca haftada bir gün okulda buluşarak çalışmalar yürüttüklerini anlatan Dr.Bülent Sezgin ise amaçlananın klasik bir sanat performansı sergilemek değil; öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine olanak tanıyan bir zemin yaratmak olduğunun altını çiziyor. Şu ana kadar aktif katılım sağlayan öğrencilerin bireysel ve takım çalışmaları yoluyla, yaratıcılıklarına, analiz etme ve yorumlama becerilerine, en çok da kendinin ve başkalarının farkına varma yetilerine dokunulduğunu belirten Dr. Sezgin, öğrencilerin okula karşı tutum ve davranışlarında olumlu yönde gelişmeler olduğunu gözlemlediğini belirtiyor. Dr. Sezgin’in gözlemleri ile hem fikir olduğunu belirten Dr. Seggie, bu çalışmaya katılan 15 öğrenci ile yapılan ön test ve son test sonrasında, okula karşı tutum ve davranış konusunda, sadece 2 öğrenci hiçbir değişiklik gözlenememişken, 13 öğrenci de olumlu yönde gelişmeler olduğunun kaydedildiğini vurguluyor. Program sonunda, öğrencilerin özellikle başarı ve öğrenme konularında motive olduklarını ve kendine güven geliştirdiklerini belirten Dr. Seggie, Cosquillas metodunun uygulanan bu çalışmada bekleneni verdiğini ve bu öğrencilerin bundan sonraki eğitim hayatlarında, okula devam oranlarında artış beklediklerini ifade ediyor.  

Öğretmenlerin çocuklarla kurdukları iletişimin farklılaşması ve alternatif öğretme yolları bulunması gerektiğine dikkat çeken Dr. Sezgin, ‘’ Aslında eğitim sistemimiz çok düz bir mantığa sahip. Sistemin eğlendirerek ve sevdirerek öğretmek yönünde tekrar ele alınması gerekiyor. Bu noktada eğitmenlerin perspektifi çok önemli’’ diyor.

Bu çerçevede BÜYEM tarafından ‘’Etkili Öğretmenlik için Oyun ve Drama Teknikleri’’ konusunda öğretmenlere yönelik bir program tasarladıklarını belirten Kılıç ise uzun soluklu çalışmalar sonucu hem öğretmenlerde metotsal bir değişim yaratmayı hem de drama derslerinin devlet okullarında müfredata girmesini amaçladıklarını sözlerine ekliyor.

Haber: Kurumsal İletişim Ofisi

Projenin web sitesi:

http://www.leonardo-theatre.eu/